ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА

Борис Потятиник.

Філософія масової комунікації

Медіа: ключі до розуміння

 

Андрій Юраш

Методичка

 

ПУБЛІКАЦІЇ

 

Статті, опубліковані у ДАКівських виданнях за 2012 р.

 

1.    Білоус О.М.  Хто в сімї головний – батьки чи телевізор?// Теле- та радіожурналістика. Збірник наукових праць. - Львів 2012., Вип.11., – С.175-188.

2. Габор  Н. Реальні та телесконструйовані проблеми повсякденності / Н.Габор// Діалог: Медіа-студії: збірник наукових праць / ред. кол.: відп. ред. Александров О.В. [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2012. – Вип. 11. – С. 180-188.

2.    Лизанчук В. Регіональні ЗМІ в контексті синтезу західних та східних областей України // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: філологічні науки. Випуск 25. – Кам’янець-Подільський: пп «Медобори», 2011. – С. 55-60.

3.    Титаренко М. Медіа-антропомоделі С.Кримського та В.Буряка: порівняльний аспект / Марія Титаренко // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Журналістика: У 2 ч. – 2011. – Вип. 34. – Ч.2. – С. 201–209.

4.    Титаренко М. Дволикий Янус: світоглядна та ідеологічна публіцистика / Марія Титаренко // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. – 2011. – Вип. 35. – С. 83–101.

 

 

Статті, опубліковані у ВАКівських виданнях за 2010р.

1.      Білоус О.(у співавторстві) Філософія свободи слова та професійної діяльності журналістів в сучасній Україні/ О. Білоус // Теле- та радіожурналістика. – Львів, 2010. – Вип.9.I. – С.52-60.

2.      Білоус О. Функції телебачення де-юре і де-факто/ О. Білоус //Світові стандарти сучасної журналістики. –  Черкаси,  2010. – С. 82-86.

3.      Довгий І.М. Дистанційне навчання журналістів: проблеми і пошуки // Теле- та радіожурналістика: Зб. наук. пр./ Львівський нац. ун-т імені Івана Франка , 2010. – Вип. 9. – Ч. 2. – C. 57 – 61.

4.      Лизанчук В.В. Принципи діяльності засобів масової інформації в Україні: європейські стандарти служіння суспільству чи прислуговування корпоративно-партійним інституціям // Світові стандарти сучасної журналістики: Зб. наук. пр. / Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького.– Черкаси: Видав. Чабаненко. – 2010. – С. 111 - 115.

5.      Потятиник Б.В. Четвертий різновид журналістики // Теле- та радіожурналістика: Зб. наук. пр./ Львівський нац. ун-т імені Івана Франка , 2010. – Вип. 9. – Ч. 2 – C. 128 – 134.

6.      Потятиник Б.В  Інтернет-журналістика: критика і контроверсії //  Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации». 2010. №4. – Том. 23 (62). –С. 435 – 438.

 Статті, опубліковані в інших наукових виданнях за 2010р.

   1.            Александров П. Мотиви страху втрати євроідентичності в інтернет-ЗМІ // МедіаКритика. 2010, № 17. – С. 22 - 25.

2.            Александров П. Сучасні кіножахи: страшна казка чи жахлива реальність? [Електронний ресурс] /П. Александров // Медіакритика. – 2010. – Режим доступу :  http://www.mediakrytyka.info/za-scho-krytykuyut-media/ahresiya-i-tryvoha/pavlo-            aleksandrov-tekhnolohiyi-strakhu-i-tryvohy.html

3.            Габор Н. Загазована свобода/ Н.Габор// Медіакритика.– 2010. – №17. С. 80-83.

4.            Габор Н. Медіакритика та інтернет-журналістика. Мультимедійна журналістика-молоді України. Сімферополь. ДІАЙПІ. 2010 С.30-35.

5.            Габор Н. Дещо про п’яту владу [Електронний ресурс] /Н. Габор// Медіакритика. – 2010. – Режим доступу :  http://www.mediakrytyka.info/onlayn-zhurnalistyka/descho-pro-pyatu-vladu.html

6.            Довженко О. Медіакритика в Україні: недоросла й недооцінена/О. Довженко// Медіакритика.– 2010. – №18. С. 8-16.

7.            Лавриш Ю. Польські медіа крізь призму смоленського постскриптуму[Електронний ресурс] /Ю. Лавриш// Медіакритика. – 2010. – Режим доступу :  http://www.mediakrytyka.info/ohlyady-analityka/polski-media-kriz-pryzmu-smolenskoho-poskryptumu.html

8.            Лавриш Ю. Українська європейськість очима веб-сайтів львівських інформагентств [Електронний ресурс] /Ю. Лавриш// Медіакритика. – 2010. – Режим доступу :     http://www.mediakrytyka.info/ohlyady-analityka/ukrayinska-yevropeyskist-ochyma-veb-saytiv-lvivskykh-informahentstv.html

9.            Назарук Т. All The News That’s Fit to Post[Електронний ресурс] /Т. Назарук// Медіакритика. – 2010. – Режим доступу : http://www.mediakrytyka.info/onlayn-zhurnalistyka/all-the-news-thats-fit-    to-post.html

10.        Онуфрів С. Марафон, гієна і „джинса”/ С. Онуфрів // Медіакритика.– 2010. – №17. С. 42-47.

11.        Паславський І. Надзвичайні ситуації: симбіоз фактів, версій і чуток у медійному просторі [Електронний ресурс] /І. Паславський// Медіакритика. – 2010. – Режим доступу :  http://www.mediakrytyka.info/ohlyady-analityka/nadzvychayni-sytuatsiyi-symbioz-faktiv-versiy-i-chutok-u-mediynomu-prostori.html

12.        Потятиник Б.В. Шагренева шкіра українських медій/ Б. Потятиник // Ідентичність і пам’ять у пострадянській Україні:  Монографія / Відп. ред. Мирослава Антонович. – К.: Дух і Літера. 2009. – С.367-383.

13.        Потятиник Б. Усе ще романтичний захід?  // МедіаКритика. 2010, № 17.– С. 29 - 33.

14.        Потятиник Б.В.100-процентна журналістика // МедіаКритика. 2009, Електронна версія: Режим доступу:  www.mediakrytyka.info/onlayn-zhurnalistyka/100-protsentna-zhurnalistyka.html (02-10-2009)

15.        Потятиник Б.В.Інтернет-журналістика: Межі професії // МедіаКритика. 2010, Електронна версія. Режим доступу: http://www.mediakrytyka.info/za-scho-krytykuyut-media/internet-zhurnalistyka-mezhi-profesiyi.html

16.         Потятиник Б.  Немає іншого виходу, крім медіаосвіти [Електронний ресурс] /Б. Потятиник// Медіакритика. – 2010. – Режим доступу :   http://www.mediakrytyka.info/ohlyady-analityka/borys-potyatynyk-nemaye-inshoho-vykhodu-krim-mediaosvity.html

17.        Савостейко Ю. Особливості насильства в соціальних мережах [Електронний ресурс] / Ю. Савостейко // Медіакритика. – 20010. – Режим доступу : http://www.mediakrytyka.info/za-scho-krytykuyut-media/studentske-doslidzhennya.html

18. Potyatynyk Borys. Quality Media and the Internet //  Europäishe Transformationen von Öffentlichkeit und Privasphäre in Ukrainisch-Deutscher Perspektive. Internationale Tagung an der Westfälischen Wilhelms-Universitat Műnster, 26-29, Jan. 2010. P. 31.

Статті за 2009 р.
 

1.  Потятиник Б. Мережеві ЗМІ в Україні: прогноз розвитку / Б.Потятиник  // Телевізійна й радіожурналістика  : зб. науково-методичних праць. – 2009. – Вип. 8.–  С. 74 - 79.

2.  Чабаненко М. До питання історії та особливостей розвитку вітчизняних журналістських інтернет-видань / М. Чабаненко // Телевізійна й радіожурналістика  : зб. науково-методичних праць. – 2009. – Вип. 8.–  С. 98-104.

3.  Чабаненко М. Запорізькі інтернет-ЗМІ в контексті розвитку онлайнової журналістики / М. Чабаненко // Соціальні комунікації сучасного світу: науково-теоретичний збірник; за ред.  О.М. Холода. –  Запоріжжя, 2009. –  С. 156-158.

4.  Білоус О. Зміст сучасної телевізійної та інтернет- інформації  / О. Білоус // Теле- та радіожурналістика. – 2009. – Вип.8. – С.92-97.

5.  Пашніна О.  Особливості висвітлення війни в Іраку американськими ЗМІ: умови та наслідки / О.Пашніна // Вісник Київського міжнародного університету. Журналістика.  Медіалінгвістика. Кінотелемистецтво. — 2008. Вип.21. — С. 84-91.

6.  Александров П. Влада страху. Технології страху і тривоги у сучасному кіномистецтві [Електронний ресурс] / П. Александров ; Львівський університет. – Львів, 2009. – Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/mediaeco/index.htm

7.  Александров П. Мова тривоги: технологія політичної боротьби мирного часу. [Електронний ресурс] / П. Александров ; Львівський університет. –Львів, 2009. – Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/mediaeco/index.htm

8.  Александров П. Інтернет-журналістика: новий вимір документального жаху [Електронний ресурс] /П. Александров // Медіакритика. – 2009. – Режим доступу: http://www.mediakrytyka.info/za-scho-krytykuyut-media/ahresiya-i-tryvoha/pavlo-   aleksandrov-tekhnolohiyi-strakhu-i-tryvohy.html

9.  Александров П. Технології страху і тривоги в інтернет-журналістиці [Електронний ресурс] / П. Александров ; Львівський університет. – Львів, 2009. – Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/mediaeco/index.htm

10.  Александров П. Соціальні страхи крізь призму медіа / П. Александров //  Медіа критика. – 2009. – №16. – С. 53-58.

11.  Александров П. Екранне насильство: еволюція, вплив на глядача [Електронний ресурс] /П. Александров // Медіакритика. – 2009. – Режим доступу: http://www.mediakrytyka.info/za-scho-krytykuyut-media/ekranne-nasylstvo-evolyutsiya-vplyv-na-hlyadacha-studentske-doslidzhennya.html

12.  Габор Н. Як ЗМІ реагують на важливі проблеми суспільства [Електронний ресурс]  / Н.Габор  // Медіакритика. – 2009. – Режим доступу: Mediakrytyka.info /ohlyady-analitykа

13.  Кузнецова О. Плагіат в Інтернет-ЗМІ України. Плагіат в Інтернет-ЗМІ України [Електронний ресурс]  / О.Кузнецова //  Медіакритика. – 2009. – Режим доступу: http://www.mediakrytyka.info/onlayn-zhurnalistyka/plagiat.html

15.  Савостейко Ю. Екранне насильство: еволюція, вплив на глядача  [Електронний ресурс] / Ю. Савостейко // Медіакритика. – 2009. – Режим доступу: http://www.mediakrytyka.info/za-scho-krytykuyut-media/ekranne-nasylstvo-evolyutsiya-vplyv-na-hlyadacha-studentske-doslidzhennya.html

16.  Слюсар Х. Культ страху як мотив сучасного медіасвіту [Електронний ресурс] / Х.. Слюсар ; Львівський університет. – Львів, 2009. – Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/mediaeco/index.htm

17.  Пиріг В. (Без)-культура веб-коментарів  [Електронний ресурс] / В.Пиріг  // Медіакритика. – 2009. – Режим доступу: http://www.mediakrytyka.info/onlayn-zhurnalistyka/doslidzhennya-komunikatsiyi-veb-   komentariv.html

18.  Потятиник Б. 100-процентна журналістика [Електронний ресурс] /  Б. Потятиник // Медіакритика. – 2009. – Режим доступу: http://www.mediakrytyka.info/onlayn-zhurnalistyka/100-protsentna-zhurnalistyka.html

19.  Потятиник Б. Кризовий компас українських медій: як утриматися на плаву? / Б.Потятиник  // МедіаКритика. – 2009. –  № 16. – С. 10-19.

20.  Чабаненко М. Навести лад в інтернеті можливо? Варто лише захотіти [Електронний ресурс] /  М. Чабаненко // МедіаКритика. – 2009. –  № 16. – С. 63-68.

21.  Чабаненко М. Чисто нашенський інтернет [Електронний ресурс] /  М.Чабаненко // Телекритика.—2009.—Режим доступу:  http://telekritika.ua/media-suspilstvo/view/2009-02-18/43879

22.  Чабаненко М.  Коли спроможемося навести лад в інтернеті? [Електронний ресурс] /  М.Чабаненко // Телекритика.—2009.—Режим доступу:  http://telekritika.ua/view/2009-02-13/43750

 

Автори публікацій: