МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

 

 

                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з наукової роботи

________________Б.Я. Котур

“____”______________2004 р.

 

 

 

 

 

НАСИЛЬСТВО В МЕДІА: ПСИХОЛОГІЯ ВПЛИВУ ТА ПЕДАГОГІЧНІ МЕТОДИКИ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ

(в рамках розробки навчальних курсів з медіа-освіти)

 

 

 

Науково-дослідна робота

 

 

 

 

Технічне завдання

Шифр теми ОБ 233Б

 

 

 

 

 

                                                                                               Науковий керівник теми

________________Б.В.Потятиник

“____”_________________ 2004 р.

 

 

 

 

 

 

 

ЛЬВІВ-2004

 

 

 

 

І. ПІДСТАВА ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ

 

Підставою для проведення робіт по темі "Насильство в медіа: психологія впливу та педагогічні методики нейтралізації (в рамках розробки навчальних курсів з медіа-освіти)" є наказ ректора Львівського національного університету імені Івана Франка № № Н-690 від 31 грудня 2003 р., Н-189 від 27 лютого 2004 р., наказ МОН України №  746  від 7 грудня 2003 р.

 

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ: 01.01. 2004 – 31.12.2006.

 

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК – доктор філологічних наук, професор Потятиник Борис Володимирович.

 

ВИКОНАВЕЦЬ: Інститут екології масової інформації, кафедра психології, кафедра педагогіки.

 

ІІ МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ І ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РОБОТИ

 

Проект має на меті поєднати дослідження  психологічного впливу медіа, зокрема екранного насильства, з розробкою відповідних методик роботи з молоддю, які б дозволили виробляти більш критичне сприйняття  медіа і формувати психологічну опірність до патогенного впливу з їхнього боку.

 

 

Результати попередніх наукових досліджень виконавців з даної теми знайшли своє відображення в наступних публікаціях:

 

1.Грабовська С., Равчина Т. Конфлікти без насильства. – Львів, 2001. – 194 с.

 

2.Габор Н., Потятиник Б. Фільми жахів як благо?// Медіакритика.Ч.1.2003. С.46-56.        

 

3.Потятиник Б.В. Медіаекологія в Україні: спроба проекції ідей В. Вернадського на реалії кінця ХХ ст. // Зб. праць кафедри української преси. – Львів, 2000. – Вип. 3. – С.249-255.

 

4.Потятиник Б.В., Лозинський М.В. Патогенний текст. Львів: Місіонер. – 1996. – 296 с.

 

5.Potiatynyk B. Pathogenic Text in Posttotalitarian Society: Publications of International Conference on Violence in the Media. New York, St.John's University, 1994. 20 p.

 

ІІІ. ЕТАПИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ

 

      Назва етапу

 Термін 

  Результат

1

Збір емпіричного матеріалу:

-перший етап психологічних досліджень впливу екранного насильства на підліткову аудиторію;

-перший етап розробки психологічних методик нейтралізації і включення їх як окремих розділів до загальних курсів педагогіки;

- аналіз та узагальнення літератури з проблем екранного насильства.

 

 

 

01.2004-12.2004

Створення інтерактивної сторінки "Насильство в медіа" на   веб-сайті інституту www.mediaeco.franko.lviv.ua

 

Публікація огляду літератури з проблем екранного насильства, а також результатів  дослідження впливу екранного насильства на підліткову аудиторію на веб-сайті інституту;

 

Застосування результатів дослідження:

-- Запровадження кафедрою педагогіки розділів з медіа-освіти  в курсах "Педагогіка вищої школи", "Майстерність педагогічної діяльності".

 

2

 Статистична обробка отриманих даних, співставлення результатів психологічного дослідження та результатів моніторингу телепередач.

Опрацювання даних  психологічного дослідження впливу медіа-насильства на дітей і молодь. Інтерпретація отриманих результатів психологами

та їх висновки.

підведення підсумків роботи, проведеної  впродовж етапу

 

 

01.2005-12.2005

Розробка курсів "Медіа-освіта" та "Психологія агресії".

Виконання двох курсових і однієї дипломної робіт на тему насильства в медіа.

Публікація статей з резу-льтатами досліджень з проблем екранного насильства на веб-сайті інституту та у наукових збірниках.

 

3

Інтерпретація даних проведених досліджень та вироблення практичних рекомендацій, проведення якісного аналізу; оформлення результатів.

Розробка педагогічної методики з медіаосвіти та відповідних курсів у Львівському національ-ному університеті ім. І.Франка Розміщення результатів дослідження та запропонованих педаго-гічних розробок на веб-сайті проекту. Впровад-ження та корекція згада-них медіа-освітніх мето-дик.

Підведення підсумків всієї проведеної роботи.

01.2006-12.2006

Впровадження в навчальний процес курсів "Медіа-освіта" (для студентів факультету журналістики) та курсу "Психологія агресії" для студентів фахівцями кафедри психології. Підготовка методичних рекомендацій

 

 

Популяризація результатів дослідження в друкованій періодиці та в інтернеті з метою зменшення патогенного психологічного впливу екранного насильства

 

Заключний звіт про НДР.

                                                                            

 

 

IV.  ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ НДР

1.                  Необхідно використати методи соціології масової комунікації, зокрема контент-аналіз продукції телевізійних каналів в Україні; психологічні методики  дослідження зв’язку віртуального і реального насильства Л.Берковича та А.Бандури.

 

 

V. СПОСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕТАПІВ НДР

 

Результати виконання проекту можуть бути використані у наступних галузях та напрямках роботи:

-                     Журналістика і масова комунікація – для протистояння впливові патогенного інформаційного середовища на психіку людини, при підготовці фахівців для роботи в мас-медіа на факультеті журналістики, при експертних оцінках медіа продукції;

-                     Педагогіка – Результати медіа-моніторингу, психологічних досліджень щодо впливу медіа-насильства та інших форм патогенного медіа-впливу будуть використанні при розробці вищезгаданих курсів з медіаосвіти, які передбачається впровадити в експериментальному порядку в Львівському національному університеті імені Івана Франка та двох середніх школах м. Львова. Окрім того всі результати досліджень будуть опубліковані на  веб-сайті проекту і стануть доступними для будь-якого освітянина, який зацікавиться цією даною проблемою і виявить намір реалізувати запропоновані методики.

 

Результати можуть бути використані у закладах освіти II-IV рівнів акредитації, в медіа організаціях. Впровадження результатів планується здійснити шляхом включення курсу "Медіаосвіта" в програму підготовки магістрів факультету журналістики та запровадження курсу "Психологія агресії" на кафедрі психології, а  також за допомогою видання супровідної  методичної літератури.

 

 

VI. ПЕРЕЛІК НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ЩО ПРЕДСТАВЛЯЄТЬСЯ ПО ЗАВЕРШЕННЮ РОБІТ

    1. Заключний звіт про НДР з додатками: програми навчальних курсів та навчально-методична література.

 

 

VII. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ І ЗДАЧІ РОБІТ

 

    Звіт про роботу розглядається на спільному засіданні Інституту екології масової інформації, кафедр психології і педагогіки затверджується Вченою радою факультету журналістики.

 

 

 

Керівник теми                                                                  Б.П.Потятиник

д-р філол.наук, професор

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

В.о. зав. відділом стандартизації

і метрології                                                                      О.В.Огородник

 

 

 

Нормоконтролер                                                               М.Я.Благітка