Наші видання

 

Наші публікації

 

   

 

Монографії

1.      Потятиник Б.,  Лозинський М.  Патогенний текст.  Львів, 1996. 296 с.

2.      Екологія ноосфери. Львів, Світ. 1997. 144 с.

3.      Борис Потятиник  „Медіа: ключі до розуміння”.

 

Тексти лекцій та навчальні посібники:

2.      Тоталітарна журналістика. Львів,1992. 80  с.(5  друк арк.)

3.      Чотири теорії преси і українська журналістика. Львів- ,ЛДУ,1993. 16 с.(1 друк.арк.).

4.      Парадоксальне  мислення   в    масовій   комунікації. Львів,1993.20 с.(1,25 друкрк.).

5.      Феноменологія Mass Media : Програма і методичні поради до курсу. Львів, ЛДУ, 1994. 12 с. (0,75 друкрк.).

6.      Категорія успіху в масовій комунікаціїЛьвів: ЛДУ, 1996 р. 8 с.

7.      Філософія масової комунікації (вступ). Львів: ЛДУ, 1998. 44 с.

8.      Якісна преса  в  Україні  та за кордоном.  Львів:  ЛДУ, 1998. 8 с.

9.    Інтегроване інформаційне    середовище    у    новітніх електронних ЗМІ.  Вступна лекція до курсу "Новітні електронні ЗМІ". Львів ЛДУ 1999. 8 с. (0,5 друк. арк.).

10.    Соціологія масових комунікацій. Навчальна програма вибіркового курсу магістерської програми із соціології. Львів, ЛНУ ім. Івана Франка. 2002. 30 с.

11.  Потятиник Б. В.  Інтернет-журналістика : навч. посіб. / Борис Володимирович Потятиник. – Львів : ПАІС, 2010. – 244 с.

 

Статті, опубліковані доповіді й тези виступів:

12.   Філософсько-психологічна проблематика  публікацій   -- фактор підвищення    читацького   інтересу// Журналістика   і соціально-економічне        прискорення.Зб.наук.праць.К.,УМК ВО.1988.С.129 - 137.(0,5 друк.арк.).

13.   Публіцистика і  особистість //Українська журналістика - 89:Тези  доповідей   республіканської   науково-практичної конференції. К.,1990. С.7 - 8.

14.   Молодіжна преса крізь  призму  інформаційних  запитів особистості//  Вісник   Лвівського     університету:   Серія журналістикиип.16.1990.С.43 - 47.(0,25 друк.арк.).

15.   Психологический механизм     влияния     тоталитарной журналистики на личность реципиента// Советская журналистика в 1990 году:Тезисы конференцииасть 2. М.1991.С.82-85.(0.25 друк. арк.).

16.   Міф про дієвість // Журналіст України.1991.N4.С.12-13.

17.   Публіцистика і особистість (особливості впливу ЗМІ на особистість в умовах панування командно-адміністративної системи)//Українська журналістика-89: Тези  доповідей республіканської науково-практичної конференції. К.,1990. С.7-8 (0.1 друкрк.).

18.   До  питання функціонування тоталітарної журналістики // Українська    журналістика-90:    Тези    доповідей    ІІ Республіканської науково-практичної  конференції.  К., 1991. С.51-54.(0,25 друк. рк.).

19.   Парадоксальное мышление в современной публицистике// Новая  пресса;проблемы  становления и развития – Тезисы научно-практической  конференции.  Воронеж,  1991.  С.50-53. (0.25 друк. арк.).

20.   За фанатами идеи идут ее циники// Журналист.1992.N4. С.25.

21.   Суспільно-державне коригування   діяльності   ЗМІ  в умовах ринку  //  Засоби  масової   комунікації   як   форма бізнесу:Тези і    виступи   міжнародної   науково-практичної

22.   конференції. К., 1992.С.51-53.(0.2 друк. арк.).

23.   Парадоксальне мислення  в  журналістиці// Українська журналістика і національне відродження.:  Зб. наук.праць.К., 1992.С.19-27.(0,5 друк.арк.).

24.   Парадокс в публицистическом мышлении//  Журналистика в 1991 году: Тезисы   научно-практической  конференции. Ч.2. М.,1992.С.18-19.

25.   Вільна преса    -   це   вчорашній   день   західної журналістики// Журналіст України.1992.N 10.С.14-15.

26.   Парадоксальне  мислення  в  сучасній  публіцистиці// Журналістика:Пресаелебачення. Радіо.іжвідомчий  науковий збірник.1992. N 24.С.141-150.(0.5 друк. арк.).

27.   Парадоксальне мислення  у  філософії  Г. Сковороди// Григорій  Сковорода  -  український  мислитель. Львів, 1992. С..38-39.

28.   Затекстовое пространство  и  его влияние на качество журналистского материала// СМИ  в  условиях  информационного рынка: Тезисы конференции.3. М.,1993.С.14 - 15.

29.   Наша черга // Українське   слово.   1992, N 12.

30.   Місія  України  //  Українське   слово.   1992. NN 13,14.

31.   Україна incognita //Українське   слово.   1991, N 3.

32.   Російська  проблема  в  психологічному   вимірі   //Українське слово. 1991, N 2.

33.   Астронавти з  ГУЛАГу  //  Молода  Галичина.  1990. 25 грудня.

34.   Не шукаймо ворогів серед своїх // Молода Галичина. 1991. 18 травня.

35.   Націоналісти не люблять  Ісуса  Христа?  //  Молода Галичина. 1991. 15 жовтня.

36.   Місія України у філософській публіцистиці //  Вісник ЛДУ. Серіяурналістика. Вип.18. 1993. С.42 - 45 (0,25 друк. арк.).

37.   Західні теорії преси і  українська  журналістика  //Засоби масової    інформацїї    й   утвердження   державного суверенітету України:      Матеріали      науково-практичної конференції. Львів, "Світ". 1993. С. 73 - 77.

38.   Pathogenic Text    in    Posttotalitarian   Society: Publications of International Conference on Violence in  the Media.  New YorkSt.John's University,  1994.  20 p. (1,25 друк. арк.).

39.   Екологія Масової комунікації як напрям  досліджень: Збірник праць Науково-дослідного  центру  періодики.  Вип.1. Львів, 1994. С.179-187. (0.5 друк. арк.).

40.   Засоби масової комунікації в системі  національного виховання//   Матеріали    науково-практичної    конференції "Національне виховання молоді у навчальних закладах". Львів, 1994 С.65 - 66 (0,12 друк. арк.)

41.   New Ukrainian leader: no 'leap into the dark'// The Gazette. Cedar Rapids,Iowa. USA. 1994, August 7. P.5.

42.   What does Ukraine election mean?//The Dallas  County News.Adel, Iowa. USA. 1994. August 11. P.13.

43.    На часі - екологія ноосфери  (Вірус  тексту)//Філософська і соціологічна думка. 1994. N 11-12. С. 218-226 (0.5 друк. арк.).

44.   Комерційна і  посттоталітарна  комунікація//  Студії політологічного центру "Генеза".  1995.N 2. С. 125-126 (0.25 друкрк.).

45.   Патогенний текст у масовій  комунікації  //  Вісник ЛДУ. Серія журналістики. Львів, 1995. Вип. 19. С.15-22. (0,5 друк. арк.).

46.   Формування національного інформаційного простору  в Україні та за кордоном //Українська періодика: історія і сучасність. Доповіді та  повідомлення  третьої  Всеукраїнської науково-теоретичної конференції 22-23 грудня 1995 р.  Львів, 1995. С. 125-128 (0.25 друк. арк.).

47.   Чи   не   запровадити   нам   "здоровий  журналізм" по-сінгапурськи?  // Студії політологічного центру "Генеза". 1995. N 4. С. 242-243 (0,25 друк. арк.).

48.   Чи здатний   Рембо   піднести  дух  нації?//  Студії політологічного центру "Генеза". 1995. N 5. С. 330-332 (0,25 друк. арк.).

49.   Чи є національним інформаційний простір України // Генеза-Експерт. 1996. N 2. С.21-24.

50.   Порнократія//Студії     політологічного      центру "Генеза". 1996. N 1. С. 38-39 (0,25 друк. арк.).

51.   Заборонена інформація у каналах мас-медіа//  Освіта і засоби масової інформації: тези доповідей. Львів, 1996. С. 17.

52.    Насильство    на    українському   та   зарубіжному екранах\\ Збірник праць Науково-дослідного центру  періодики. Вип. ІІІ-IV. Львів -- 1997. 464 с. С. 274-282.

53.   Парадоксальне   мислення   як   сучасна   філософія спілкування (Чи  прийде  щось на зміну плюралізмові?)\\ Нова Україна і нова Європа:  час зближення. Львів: Літопис. 1997. С. 146-156.

54.   Критерії якісної газети  в  проекції  на  українські медіа\\ Вісник Львівського університету. Серія  журналістики. Вип. 20. 1997. С.31-33.

55.   Монстр на прізвисько Інтернет? - Універсум. 1998. N 9-10. - С. 46-47.

56.   Проблема свободи в масовій комунікації сучасної України \\ Українська періодика і сучасність. Львів, 1999. С. 256-259.

57.   Установка на нічию // Уникаючи апокаліпсису: Збірник  статей та матеріалів з філософії масової комунікації. Львів, 1999. С. 15-37.

58.   Mass Media as a Self-Expanding Megamachine // Publications of the First  Annual Convention of  the Media Ecology Association. New York, Fordham University. 2000.  P. 181-187.

59.   Масова комунікація в громадянському суспільстві// Громадянське суспільство як здійснення свободи: центрально-східноєвропейський досвід. Львів: ЛНУ. 1999. С. 114-120.

60.   Що таке медіаекологія? // Медіаекологія. Бюлетень Інституту екології масової інформації. № 1. Вересень-Жовтень. 2000. С. 2-4.

61.   реалії кінця ХХ ст. // Збірник праць кафедри української преси. Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2000. С. 249-255.

62.   Медіаекологія: з Америки до України //  Культурологічні студії в сучасній Україні. Тези виступів конференції для випускників програм, спонсорованих урядом США. С. 9-10. Київ. 2000.     

63.   Осердя екологічного руху має бути перенесене в ноосферу? \\ Медіаекологія. Бюлетень Інституту екології масової інформації. № 2. Січень. 2001. С. 2.

64.   Протигази медіаграмотності //Медіаекологія. Бюлетень Інституту екології масової інформації. № 2. Січень. 2001. С. 3-5.

65.  Нас нищить те, що ми любимо \\ РІЧ. 2001. № 3-4. С. 41.

66.   Філософія медіаекології // День. 2001. 20 квітня.

67.   Україні потрібна медіа-освіта // ЗВУ. 2001. 6 червня.

68.   Не такий чорт страшний, якщо глянути на нього крізь окуляр медіа-освіти // День. 2001. 15 червня.

69.   Заглядаючи у майбутнє // Нові шляхи комунікації. №1.2001. С.2-3.

70.   Ностальгія за всевіданням // Збірник праць кафедри української преси. Вип. 4-6. Львів: Видавничий ценнтр ЛНУ імені Івана Франка. 2001. С. 479-485.

71.   Інтернет і телебачення: повернення "глибини" // Нові шляхи комунікації. №2.2002. С.3-4 (повний текст статті в електронній версії видання www.new-ways.iatp.org.ua ).

72.   Reality Show у Мережі, телебаченні і в житті// Нові шляхи комунікації. №3.2002. С.4-5 (повний текст статті в електронній версії видання www.new-ways.iatp.org.ua ).

73.   Реабілітація пропаганди? // Українська періодика: теорія і сучасність. Доповіді та повідомлення сьомої Всукраїнської науково-теоретичної конференції 17-18 травня 2002 р. / За ред. М.М.Романюка. – Львів, 2002. – 740 с. С.  432-433.

74.   Медіа-освіта в контексті громадянського суспільства //  Тези міжнародної конференції "освіта для майбутнього розвитку" Київ, Національний університет "Києво-Могилянська Академія". 2002. 128 с. С.90-91.

75.   Поняття "інтернет" через п’ять років перестане бути культовим слівцем // Нові шляхи комунікації. №4.2002. С.5-6. (повний текст статті в електронній версії видання www.new-ways.iatp.org.ua ).

76.   PR і   демократія / Королівство кривих дзеркал: По той бік виборчих технологій. Львів: НВП "Ексітеп", 2002. 48 с. С. 6-7.

77.   Не торкайся, небезпечно для психіки! Або чому я проти відродження пропаганди // Дзеркало тижня. 2002.  6 липня. С 19.

78.   Віртуальна оаза в пустелі реального // Оаза. 2002. №1. С.  28-48.

79.   Асиметричний удар – це все ж удар // Оаза. 2002. №2. С. 12-17.

80.   Виклики сторіччя: перебираючи варіанти відповідей, зупинімо погляд на медіа-освіті // Медіа-атака /Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Медіа-освіта як частина громадянської освіти". Львів: Інститут медіаекології. 2002. С. 5-10.

81.   Габор Н. Англомовна американська преса: шлях до позитивного іміджу незалежної України (1991-1994 рр.) // Зб.праць НДЦ періодики. Вип.П.- Львів, 1995.

82.   Габор Н. Прогнозування у публіцистиці та його роль у формуванні політичного обличчя України // Зб.праць НДЦ періодики. Вип. ¾. – Львів, 1997.

83.   Габор Н. Національний стереотип: спосіб ідентифікації чи причина конфлікту? // Укр.періодика: історія і сучасність. Доповіді та повідомлення У Всеукр.наук.-теор.конфер.- Львів, 1998.

84.   Габор Н. Концептуальна публіцистика: пошуки істини чи інтелектуальні пастки? // Збтатей та матеріалівУникнути апокаліпсису”. – Львів: 1999.

85.   Габор Н. Медіа-простір або міркування про те, як вижити в агресивному інформаційному середовищі // Матеріали конференції  “Культурологічні студії в сучасній Україні”- Київ, 2000.

86.   Габор Н. Проблеми медіаграмотності у контексті інформаційного середовища держави.

87.   Габор Н. Постмодерн-постжурналізм- постреальність //Збірник праць кафедри української преси. Вип.4-6.Львів:Видавничий центр ЛНУ ім.І.Франка. 2001.С.458-463.

88.   Габор Н. До дискусії про журналістську освіту//Українська періодика: Історія і сучасність. Доповіді та повідомлення Сьомої всеукраїнської науково-теотретичної конференції. Львів, 2002. С.462-466.

89.   Габор Н. Всесвітня мережа обійдеться без нас//Нові шляхи комунікації. Ч.3. 2002. С.6-7 (Повна версія тексту див.:www.new-ways.iatp.org.ua).

90.   Габор Н. Картина медіасвіту із стереотипом посередині//Збірник есеїв Оаза. Ч.1. 2002. С.5-11.

91.   Габор Н. Медіаосвіта по-…//Тези Міжнародної конференціїМедіаосвіта як частина громадянської освіти”. Львів.2002. С.49-53.

92.   Габор Н. Не такий страшний чорт…//День. 2001. 15 червня. С.6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПЕРЕГЛЯНУТИ НОВІ ПУБЛІКАЦІЇ МЕДІАКРИТИКИ МОЖНА ТУТ